accessibility & help

Наръчник “Положителни образи”

Наръчникът „Положителни образи” е обучително средство, с помощта на което учители, младежки работници и други педагози могат да обучават младежи по въпросите на миграцията и развитието.

Наръчникът съдържа десет нови обучителни дейности за младежи на възраст над 12 години. В него има също множество други дейности и изследвания на конкретни действия, чрез които младите хора и тяхната общност могат да допринесат за промяна по глобални въпроси.

Наръчникът включва четири кратки филма с истории на съвременни мигранти и придружаващи презентации в Пауърпойнт.Целият наръчник

Свалете целия наръчник „Положителни образи" от тук или отделни части от него по-долу

Целият наръчник (PDF)
Целият наръчник (Microsoft Word)
Целият наръчник (Microsoft Powerpoint)

Увод и как се използва наръчникът

Увод и описание на целите и структурата на наръчника

Увод и как се използва наръчникът (PDF)
Увод и как се използва наръчникът (Microsoft Word)

Какво трябва да имам предвид?

В този раздел педагозите могат да намерят съвети относно изпълнението на дейностите в наръчника на педагога, включително съвети относно изграждането на безопасна среда за младежите и повишаване на осведомеността на децата мигранти в групата.

Какво трябва да имам предвид? (PDF)
Какво трябва да имам предвид? (Microsoft Word)

Определения

Този раздел включва определения на понятия, свързани с миграцията и развитието, които са посочени за информация на педагога, напр. "мигрант”, "бежанец", „лице, търсещо закрила”, „мигрант-работник” и „развитие”.

Определения (PDF)
Определения (Microsoft Word)


Дейности

Тема 1: Защо хората мигрират?


Образователни дейности, чрез които учениците научават защо хората мигрират, относно бедността и развитието, и как тези понятия са свързани с миграцията.

Тема 1 (PDF)
Тема 1 (Microsoft Word)
Тема 1 (Microsoft Powerpoint)


Тема 2: Кои са мигрантите?Образователни дейности, чрез които обучаващите се научават значението на ключови понятия, като "бежанец", "лице, търсещо закрила", и "мигрант-работник". Освен това, обучаващите се могат да научат повече за това кои са мигрантите.

Тема 2 (PDF)
Тема 2 (Microsoft Word)
Тема 2 (Microsoft Powerpoint)


Тема 3: Мигрантски пътувания


Образователни дейности, чрез които учениците научават за ситуациите, в които попадат хората, по време на пътуванията си и какво означава за тях да пристигнат на ново място.

Тема 3 (PDF)
Тема 3 (Microsoft Word)
Тема 3 (Microsoft Powerpoint)


Тема 4: Положителни образи

Образователни дейности, чрез които учениците научават как да разпознават различните гледни точки в медиите относно миграцията и положителния принос на хората, които мигрират, за тяхната нова социална среда

Тема 4 (PDF)
Тема 4 (Microsoft Word)
Тема 4 (Microsoft Powerpoint)


Работни листи за планиране на действия

Шест дейности за планиране на действия, чиято цел е да подкрепят младежите при предприемане на действия във връзка с миграцията и развитието.

Работни листи за планиране на действия (PDF)
Работни листи за планиране на действия (Microsoft Word)

 

 

 


Related Tags:

Related