accessibility & help

Gwirfoddolwyr y Groes Goch yn achub dynes feichiog o lifogydd yn ei chartref yng ngogledd Cymru

27 November 2012

I’w ryddhau yn syth  Tuesday 27 November, 2012
Am fwy o wybodaeth  Rebecca McIlhone rmcilhone@redcross.org.uk
Rhif cyswllt  0117 3012624 or 07525 128 297

Defnyddiodd Gwirfoddolwyr y Groes Goch ambiwlans 4x4 i helpu’r gwasanaethau brys i achub dynes feichiog o lifogydd yn ei chartref yng ngogledd Cymru heddiw, ac mae’r gwaith achub yn parhau wrth i lefel y dŵr godi (12 hanner dydd).

Daethpwyd â’r ddynes allan drwy ffenest ei chartref, ac aethpwyd â hi ynghyd â thri unigolyn arall i’r ganolfan seibiant yn Llanelwy, lle’r oedd modd i feddyg teulu wirio ei hiechyd a lle cafodd gefnogaeth gan wirfoddolwyr y Groes Goch.

Mae cymorth cyntaf yn cael ei ddarparu i bobl y mae’r tywydd oer yn effeithio arnyn nhw ac a gafodd fân anafiadau, ac mae cadeiriau olwyn a phob math o gyfarpar meddygol arall yn cael eu cludo mewn cerbydau 4x4 o ganolfan y Groes Goch yn Abergele.  Mae gwirfoddolwyr hefyd yn gweithio gyda meddyg teulu lleol i drefnu bod cyflenwadau newydd o feddyginiaeth (fel inswlin i bobl sydd â diabetes) yn cael eu cludo o Ysbyty Glan Clwyd.

Sefydlodd gwirfoddolwyr y ganolfan seibiant yng Nghanolfan Hamdden Llanelwy tua hanner nos neithiwr ar gais Cyngor Sir Ddinbych, lle maen nhw’n cynnig cymorth emosiynol, ynghyd â diodydd cynnes, dillad sych a blancedi i’r rhai a gafodd eu heffeithio.

Dywedodd Elisa Gibson, sy’n hen nain 72 oed o Lys-y-Felin, ac sy’n cael cymorth yn y ganolfan seibiant heddiw: “Mae popeth yma’n berffaith, a’r cyfan sydd ddim yma yw baddon!”

Ychwanegodd Elisa, a gafodd wybod gan gymydog am y perygl tua 2am, ac a symudwyd o’i chartref yn ddiweddarach gan y gwasanaeth tân: “Mewn amrantiad, roedd y dŵr wedi codi o orchuddio’r llawr yn unig i lefel a oedd yn cyrraedd fy mhengliniau.

“Roedd yn llifo i mewn drwy’r awyrellau a’r drysau. Ceisiais ei ysgubo drwy’r drws, ond nid oedd hynny’n tycio.”

Pan symudwyd Elisa o’i chartref, arhosodd ei gŵr, Colin, ar ôl i achub eu dwy gath, a llwyddodd yn y pen draw i’w cario nhw i fan diogel drwy’r dŵr, a oedd erbyn hynny’n cyrraedd ei ên.  Bydd Elisa a’i theulu yn parhau i gael eu cefnogi nes bydd modd iddyn nhw gael llety mewn man arall.

Er bod rhagor o staff a gwirfoddolwyr y Groes Goch wedi cael eu cludo i mewn i gymryd yr awenau gan y rhai a fu’n gweithio dros nos, bydd nifer o’r staff a’r gwirfoddolwyr yn aros yno wrth i drafferthion gyda’r traffig ei gwneud yn anodd iddyn nhw adael.  Ar hyn o bryd mae pedwar gwirfoddolwr cymorth cyntaf, wyth gwirfoddolwr ymateb brys a thri aelod o staff yn y ganolfan seibiant, tra bod eraill yn parhau i gefnogi’r gwasanaethau brys yn yr ardal.

Dywedodd David Hallows, Rheolwr gwasanaeth ymatebion brys y Groes Goch yng ngogledd Cymru: “Mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn ymateb i geisiadau gan yr awdurdod lleol a’r heddlu i’w helpu i sicrhau diogelwch a lles aelodau’r gymuned.

“Mae’r ganolfan seibiant yn Llanelwy wedi cael ei sefydlu, ac mae ein gwirfoddolwyr hefyd wedi cael eu hanfon yn un o ambiwlansiau Land Rover 4x4 y Groes Goch a cherbyd 4x4 arall i gynorthwyo â’r gwaith o symud pobl hŷn o lety â chymorth, lle buom yn helpu i gludo preswylwyr drwy’r llifogydd i le diogel.”

Mae rhagor o wirfoddolwyr o fannau eraill yng Nghymru, ynghyd â cherbydau 4x4 ychwanegol, ar eu ffordd i’r mannau a gafodd eu heffeithio i helpu gyda’r ymdrechion, ac mae gwirfoddolwyr o Swydd Caer a Lerpwl hefyd yn barod i ymateb os oes angen.

Dywedodd Jeff Collins, cyfarwyddwr y Groes Goch yng Nghymru: "Rydym yn sefydliad sy’n ymateb i argyfyngau, sydd yma i helpu pobl ar awr eu hangen.  Dyma ein gwaith, a dyma pam ein bod yn hyfforddi mor galed i sicrhau ein bod yn ei gyflawni’n effeithiol."

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Groes Goch, ewch i redcross.org.uk

DIWEDD

ENDS

Notes to editors

Interview opportunity: Dilwyn Roberts, Red Cross emergency response volunteer is available for interview. He is currently at the rest centre in St Asaph and has been there since the operation started early this morning. Contact Rebecca McIlhone on 0117 3012624 to arrange.

The British Red Cross helps people in crisis, whoever and wherever they are. We are part of a global voluntary network, responding to conflicts, natural disasters and individual emergencies.

We enable vulnerable people in the UK and abroad to prepare for and withstand emergencies in their own communities. And when the crisis is over, we help them to recover and move on with their lives.

Follow us on Twitter: @BRC_West

Related