Hyfforddiant cymorth cyntaf ar gyfer sefydliadau sy'n cefnogi pobl sy'n agored i niwed

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig hyfforddiant i'r sawl sy'n cefnogi pobl ddigartref, pobl hŷn, pobl sy'n camddefnyddio sylweddau a rhai eraill sy'n debygol o gael argyfwng.

Hyfforddiant cymorth cyntaf ar gyfer sefydliadau sy'n cefnogi pobl fregus Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig hyfforddiant cymorth cyntaf i sefydliadau sy'n cefnogi pobl fregus megis pobl sy'n ddigartref, pobl sy’n byw gyda chaethiwed i gyffuriau neu alcohol a'r henoed 65 a hŷn.

Gan fod y bobl hyn yn fwy tebygol o gael anafiad neu o fynd yn sâl yn sydyn, mae'n hanfodol bod pobl sy’n agos atynt yn gallu gweithredu mewn argyfwng cymorth cyntaf.

Mae ein hyfforddwyr cymorth cyntaf profiadol wedi helpu pobl i ddysgu mewn grwpiau goroeswyr trawiadau ar y galon a strôc, asiantaethau trais domestig a llochesau i deuluoedd, unedau tai gwarchod a llawer mwy.

Sut y gall y Groes Goch Brydeinig helpu

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig addysg cymorth cyntaf effeithiol, hawdd ei dysgu i'r sawl sy'n cefnogi pobl fregus.
Rydym yn dylunio ein sesiynau i ateb anghenion eich sefydliad a'r amgylchedd lle rydych chi'n helpu pobl.

Gallwn ni ddatblygu cyrsiau cymorth cyntaf mewn un o leoliadau hyfforddiant y Groes Goch Brydeinig neu mewn lleoliad o'ch dewis.

Gofynnwch am ein help

Cysylltwch â ni ar-lein os ydych eisiau cael rhagor o wybodaeth neu os ydych eisiau gofyn inni ddarparu hyfforddiant cymorth cyntaf i'ch sefydliad neu i'ch defnyddwyr gwasanaeth.

Neu ffoniwch ni ar 07834529083. Mae galwadau'n costio 5c y funud, a chost mynediad eich cwmni ffôn.