Gwirfoddoli tramor ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed

Ydych chi eisiau ennill sgiliau newydd, profiad o ddiwylliant gwahanol a helpu pobl ar yr un pryd? Os ydych chi rhwng 18 a 30 oed, gallwch wirfoddoli ar draws Ewrop am wyth i 12 mis drwy ein rhaglen wirfoddoli ryngwladol i bobl ifainc.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Beth byddwn i'n ei wneud?

Ceir amrywiaeth eang o leoliadau i ddewis o'u plith, mae pob un ohonynt yn canolbwyntio ar y gymuned.

Gallwch fod yn gwirfoddoli gyda phobl ifainc, ffoaduriaid, pobl ag anableddau neu unigolion sy'n agored i niwed.

Mae pob un o'n lleoliadau yn rolau gwirfoddoli llawn amser sy'n cefnogi gwasanaethau'r Groes Goch yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Pwy sy'n cael cymryd rhan?

  • Rydym yn chwilio am bobl sydd:
  • rhwng 18 a 30 oed
  • yn preswylio'n gyfreithlon yn un o'r gwledydd canlynol: Armenia, Gwlad Belg, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad yr Iâ, Lwcsembwrg, Norwy, Sbaen, y Deyrnas Unedig
  • yn ddelfrydol, byddant wedi gwneud rhywfaint o wirfoddoli o'r blaen
  • byddant yn dod ag ymrwymiad a menter ac ymrwymiad i'w gwaith
  • byddant yn gyfeillgar, yn hyblyg ac yn agored i brofiadau newydd
  • o ddifrif am helpu unigolion a chymunedau lleol
  • yn barod i ddysgu iaith newydd neu wella sgiliau iaith presennol (mae o leiaf TGAU neu gymhwyster cyfatebol yn ofynnol ar gyfer rhai lleoliadau)
  • yn awyddus i dreulio wyth i 12 mis yn byw ac yn gweithio mewn gwlad Ewropeaidd arall.

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl o grwpiau a dangynrychiolir neu ni fyddai fel arall ganddynt fynediad at gyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol o'r fath.

Lwfans teithio a gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn derbyn lwfans misol i dalu costau byw. Maent hefyd yn cael tocynnau hedfan i'r wlad lle y byddant yn gwirfoddoli ac yn ôl. Ariennir y rhaglen gan Gynllun Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd y Comisiwn.

Llety

Mae trefniadau byw yn amrywio ond fel arfer mae gwirfoddolwyr yn byw mewn tŷ a rennir gyda gwirfoddolwyr eraill. Fel arfer mae gan bawb ei ystafell wely ei hunan ac yn rhannu cegin ac ystafell ymolchi.

Hyfforddiant a chefnogaeth

Byddwn yn trefnu hyfforddiant, penodi goruchwyliwr i ofalu am eich lles cyffredinol ac yn darparu cymorth cyfrinachol parhaus a chymorth achosion brys 24 awr y dydd.

Gwyliau

Mae gan wirfoddolwyr yr hawl i ddau ddiwrnod o wyliau am bob mis o wasanaeth.

Dysgu iaith

Ar gyfer rhai lleoliadau penodol, darperir hyfforddiant iaith. Fodd bynnag, nid cwrs iaith yw hwn ac ar gyfer y rhan fwyaf o leoliadau mae angen o leiaf dealltwriaeth sylfaenol o'r iaith. Mewn lleoliadau lle na ddarperir gwersi iaith, gallwn eich cynghori ar sut i drefnu rhai i chi'ch hunan. Gallwn drefnu gyda'ch goruchwyliwr sut i gynnwys y gwersi hyn yn eich amserlen wythnosol.

Tystysgrif

Caiff pob gwirfoddolwr dystysgrif Youthpass, sydd yn profi ichi gymryd rhan yn y cynllun ac yn tynnu sylw at eich llwyddiannau.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Nid oes angen unrhyw sgiliau penodol arnoch, gan fod gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant angenrheidiol. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw cymhelliant ac ymrwymiad i wneud y mwyaf o'r cyfle hwn.

Sut mae gwneud cais?

Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig

Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig ac eisiau mynd i wlad arall yn Ewrop, gallwch ddewis o blith ein cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifainc dramor ac yna gwneud cais drwy ein system swyddi gweigion gwirfoddolwyr pan fydd recriwtio ar gyfer eich lleoliad yn agor.

Os ydych yn byw mewn gwlad Ewropeaidd arall

Os ydych yn byw yn un o’n gwledydd partner yn Ewrop (ar hyn o bryd Armenia, Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Sbaen a Phortiwgal), mae angen gwneud cais drwy eich Cymdeithas Genedlaethol y Groes Goch.

Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn rhedeg gyda chymdeithasau cenedlaethol yn y gwledydd hyn yn unig, ac felly ni allwn dderbyn ceisiadau oddi wrth drigolion mewn unrhyw wlad arall.

 phwy y cysylltaf i gyda chwestiynau?

E-bostiwch eich cwestiwn i IYVP@redcross.org.uk

EU flag Erasmus logo