نحوه رسیدگی ما به شکایات و بازخوردها

صلیب سرخ بریتانیا از شکایات، تعریفها و نظرات استقبال میکند، زیرا هر بازخوردی به ما کمک میکند تا بفهمیم چه کارهایی را به خوبی انجام میدهیم و در کجا فرصتهایی برای یادگیری و بهبود وجود دارد .اگر نتوانستهایم استانداردهای باالیی را که برای خود تعیین کردهایم، رعایت کنیم، پس دوست داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده است، تا در اسرع وقت با وضعیت مقابله کنیم و اقدام کنیم تا مطمئن شویم که همان اتفاق دوباره تکرار نمیشود. 

رویه شکایات ما

 1. تماس با ما
  می توانید با استفاده از فرم های بازخورد موجود در وب سایت ما که در آدرس موجود است شکایت خود را برای ما ارسال کنید یا از طریق تلفن ، ایمیل یا بصورت کتبی با ما تماس بگیرید با استفاده از اطالعات تماس زیر. بهتر است در اسرع وقت پس از رویدادی که به آن مربوط می شود و در حالت ایده آل ظرف سه ماه شکایتی را مطرح کنید تا بتوانیم به سرعت آن را بررسی کنیم. شما می توانید با استفاده از همان اطالعات تماس ، تعریف ها یا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 2. پاسخ ما
  هدف ما این است که ظرف سه روز کاری )اگر اطالعات تماس خود را با ما به اشتراک گذاشته باشید( شکایتپاسخ کامل ما ظرف 10 روز کاری با شما خواهد بود. با این حال،) اگر شکایت شما شما را تأیید کنیم. معموالًپیچیده باشد ، ممکن است بررسی آن بیشتر طول بکشد. اگر اینطور باشد، شما را در جریان خواهیم گذاشت.
 3. درخواست تجدیدنظر
  به ما اطالع دهید. ما از یک عضو مستقل تیم اگر از پاسخ ما ناراضی هستید، لطفا خود درخواست میکنیم که ً تحقیقات انجام شده و پاسخی که به شما ارائه شده است را بررسی کند .
 4. حقوق شما در صورت ناراضی بودن
  اگر هنوز از تصمیم نهایی ما ناراضی هستید، می توانید با تماس با یکی از سازمان های فهرست شده در زیر شکایت خود را به صورت خارجی بررسی کنید. 

 را دانلود کنیدیک نسخه از روند شکایات (PDF)

با ما تماس بگیرید

بازخورد جمع آوری کمک های مالی

اگر بازخورد شما به فعالیت جمع آوری کمک مالی ما مربوط می شود، تیم مراقبت حامی ما اینجاست تا به شما کمک کند.مشخصات تماس:
دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر
با تلفن: 55 11 456 0300
supportercare@redcross.org.uk : ایمیل طریق ا

بازخورد عمومی 

اگر بازخورد شما مربوط به سایر خدمات یا فعالیت های ما است، به طریق زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن: 11 11 871 0344 )یا 7900 138 207 44 +از خارج از بریتانیا(
ComplaintsComplimentsComments@redcross.org.uk :ایمیل
44 Moorfields, London, EC2Y 9AL :پست

تعهد ما به شما

اگر در مورد افراد ما، کاری که انجام می دهیم یا نحوه جمع آوری یا خرج کردن پول، شکایت یا نگرانی دارید، این کارها را
انجام خواهیم داد :

 • اطمینان حاصل میکنیم که روند شکایات ما منصفانه و شفاف است .
 • یک راه مطمئن و ایمن برای طرح شکایت بدون ترس از آسیب، عواقب یا تالفی جویی ارائه میدهیم.
 • شکایت شما را جدی میگیریم و آن را تا حد امکان به طور کامل و سریع بررسی میکنیم.
 • هدف این است که شما را در طول تحقیقات به روز نگه داریم.
 • اطمینان حاصل میکنیم که شکایت شما در هر کجا که ممکن است حل شود.
 • با شما با ادب و احترام رفتارمیکنیم.
 •  تمام اقدامات الزم را برای اطمینان از ایمنی کودکان زیر 18 سال یا بزرگساالن در معرض خطر، زمانی که شکایتی مربوط به این افراد است، انجام میدهیم. این در راستای سیاست حفاظتی ما است .
 • محرمانه بودن اطالعات شخصی و حساس خود را مطابق با مسئولیت های حفاظت از داده های ما حفظ میکنیم . فقط کسانی که درگیر رسیدگی به مشکل شما هستند از آن مطلع خواهند شد .
 • همه بازخوردها را فرصتی برای یادگیری در نظر میگیریم و برای اطمینان از تکرار نشدن اشتباهات اقدام میکنیم. اگر به صورت ناشناس با ما تماس گرفته اید، ما بازهم موضوعی را که گزارش کرده اید بررسی خواهیم کرد. 

تصمیم گیری برای بررسی یک شکایت

اگرچه از بازخورد سپاسگزاریم، اما شرایط خاصی وجود دارد که ممکن است تصمیم به بررسی شکایت نکنیم. برای مثال اگر شکایتی باشد در این موارد، ممکن است بررسی نکنیم :

 • از زبانی استفاده می کند که تهدیدآمیز، توهین آمیز یا سوء استفاده گر باشد.
 • به نظر می رسد که به طور ناعادالنه یک کارمند یا داوطلب را هدف قرار می دهد .
 • مربوط به چیزی است که ما در آن درگیر نیستیم.
 • قبالً طبق روال تعیین شده در این سند مورد توجه قرار گرفته و به آن پاسخ داده شده است. یا
 • درباره اتفاقی است که خیلی وقت پیش رخ داده است، به این معنی که ما نمی توانیم به اطالعاتی که برای بررسی
  این موضوع نیاز داریم دسترسی داشته باشیم.

وجه داشته باشید که اگر شکایت شما مربوط به اقدام یا عدم اقدام انجمن ملی صلیب سرخ یا هالل احمر دیگر یا یکی لطفاً از شرکای ما باشد، ما موضوع را در صورت لزوم به آنها ارجاع خواهیم داد. ما فقط پس از کسب اجازه شما اطالعات شخصی شما را با آنها به اشتراک خواهیم گذاشت. 

اگر از تصمیم ما ناراضی هستید با چه کسی تماس بگیرید

اگر از نحوه رسیدگی ما به شکایت خود ناراضی هستید، حق دارید با این سازمان ها تماس بگیرید. معموال،ً این سازمانها پس از دادن فرصتی برای پاسخ دهی یا ارائه اطالعات بیشتر، پروندهای را در دست می گیرند.

 

شکایات عمومی

Charity Commission for England and Wales - کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز صندوق پستی 
PO Box 211
Bootle
L20 7YX
0300 066 9197
whistleblowing@charitycommission.gov.uk
Charity Commissions

(OSCR) The Scottish Charity Regulator  - تنظیم کننده خیریه های اسکاتلند
Quadrant House
9 Riverside Drive
Dundee
DD1 4NY
01382 220446
OSCR

 

شکایات مربوط به جمع آوری کمک های مالی

اگر شکایت شما به جمع آوری کمک مالی مربوط می شود، رگوالتور جمع آوری کمک می تواند بررسی کند. شما باید ظرف دو ماه پس از دریافت پاسخ از ما با آنها تماس بگیرید. 

Regulator Fundraising - تنظیم کننده جمع آوری کمک های مالی
Eagle House
167 City Road
London
EC1V 1AW
0300 999 3407
complaints@fundraisingregulator.org.uk
Fundraising Regulator

 

شکایات مربوط به داده های شخصی 

اگر شکایت شما به استفاده از داده های شخصی شما مربوط می شود ، می توانید با دفتر کمیسر اطالعات )دفتر ICO )تماس بگیرید. 

Information Commissioners Office - دفتر کمی سار یا ی اطالعات
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
0303 123 1113
casework@ico.org.uk
ICO