اعضای خانواده های متاثر شده از تحولات اخیر در افغانستان

Family members affected by the recent developments in Afghanistan (Dari translation)

اعضای خانواده های متاثر شده از تحولات اخیر در افغانستان

معذرت میخواهیم که خدمت سفر مساعدت فامیل پناهندۀ ما در حال حاضر در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی متوقف گردیده.

برای دریافت معلومات که چطور برای تخلیۀ اعضای خانواده های آسیب پذیر در افغانستان و اسکان مجدد افغان، درخواست مساعدت شود، لطفاً به ویب سایت اختصاصی دولت بریتانیا مراجعه نمایید: https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan

برای دریافت معلومات که چطور برای تخلیۀ اعضای خانواده های که در افغانستان با تهدید جدی مواجه اند و اسکان مجدد افغان، درخواست مساعدت شود، لطفاً به ویب سایت اختصاصی دولت بریتانیا مراجعه نمایید: https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan