په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه اغېزمنې شوې کورنۍ

Family members affected by the recent developments in Afghanistan (Pashto)

په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه اغېزمنې شوې کورنۍ
بخښنه غواړو چې په افغانستان کې زموږ د کډوالو کورنیو د سفر د مرستې خدمت د ناوړه امنیتي وضعیت له امله بند شوی دی.

دا چې په افغانستان کې د اغېزمنو کورنیو د غړیو له بهر کولو او د افغان بیا ځلي ځای په ځای کېدو لپاره څه ډول مرسته وغواړئ، په دې اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو له پاره د برېټانیا هېواد اختصاصي وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ: https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan

دا چې په افغانستان کې له لوړ خطر سره د مخ کورنیو د غړیو د بهر کولو او د افغان ځای په ځای کېدو لپاره څه ډول مرسته وغواړئ، په دې اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو له پاره د برېټانیا هېواد اختصاصي rel="noopener noreferrer" وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ: https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan